STATISTIKA RADA eKonsultacija

Udio izraz interesa registrovanih korisnika po institucijama u odnosu na ukupan broj registrovanih korisnika


Institucija Broj registriranih korisnika koji su izrazili interes za suradnju za određenu instituciju Procenat registriranih korisnika koji su izrazili interes za suradnju sa određenom institucijom
Agencija za državnu službu BiH 61 15,84 %
Agencija za forenzička ispitivanja i vještačenja 2 0,52 %
Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka 20 5,19 %
Agencija za javne nabavke 103 26,75 %
Agencija za lijekove i medicinska sredstva 15 3,9 %
Agencija za nadzor nad tržištem BiH 8 2,08 %
Agencija za osiguranje u Bosni i Hercegovini 10 2,6 %
Agencija za policijsku podršku 32 8,31 %
Agencija za poštanski saobraćaj / promet Bosne i Hercegovine 9 2,34 %
Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje 14 3,64 %
Agencija za rad i zapošljavanje BiH 16 4,16 %
Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH 13 3,38 %
Agencija za sigurnost hrane 23 5,97 %
Agencija za statistiku BiH 14 3,64 %
Agencija za unapređenje stranih investicija u BiH 11 2,86 %
Centar za informiranje i priznavanje dokumenata iz područja/oblasti visokog obrazovanja 15 3,9 %
Direkcija za civilno zrakoplovstvo BiH 32 8,31 %
Direkcija za ekonomsko planiranje BiH 15 3,9 %
Direkcija za evropske integracije BiH 49 12,73 %
Direkcija za koordinaciju policijskih tijela 23 5,97 %
Državna agencija za istrage i zaštitu 26 6,75 %
Državna regulatorna agencija za radijacijsku i nuklearnu sigurnost 8 2,08 %
Fond za povratak 4 1,04 %
Generalni sekretarijat Vijeća ministara BiH 14 3,64 %
Granična policija BiH 40 10,39 %
Institucija Ombudsmana za zaštitu potrošača u BiH 5 1,3 %
Institut za akreditiranje BiH 7 1,82 %
Institut za intelektualno vlasništvo 18 4,68 %
Institut za mjeriteljstvo BiH 15 3,9 %
Institut za nestale osobe Bosne i Hercegovine 7 1,82 %
Institut za standardizaciju 18 4,68 %
Komisija za koncesije BiH 2 0,52 %
Konkurencijsko vijeće 21 5,45 %
Ministarstvo civilnih poslova BiH 33 8,57 %
Ministarstvo financija i trezora BiH 54 14,03 %
Ministarstvo komunikacija i prometa BiH 91 23,64 %
Ministarstvo obrane BiH 18 4,68 %
Ministarstvo pravde BiH 86 22,34 %
Ministarstvo sigurnosti BiH 50 12,99 %
Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH 57 14,81 %
Ministarstvo vanjskih poslova 21 5,45 %
Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH 19 4,94 %
Odbor državne službe za žalbe 17 4,42 %
Pravobranilastvo BiH 6 1,56 %
Regulatorni odbor željeznica BiH 7 1,82 %
Služba za poslove sa strancima 20 5,19 %
Služba za zajedničke poslove institucija BiH 14 3,64 %
Uprava BiH za zaštitu zdravlja bilja 21 5,45 %
Uprava za indirektno oporezivanje BiH 36 9,35 %
Ured koordinatora za reformu javne uprave 21 5,45 %
Ured za harmonizacrju i koordinaciju sistema plaćanja u poljoprivredi, ishrani i ruralnom razvoju Bosne i Hercegovine 6 1,56 %
Ured za veterinarstvo 27 7,01 %
Ured za zakonodavstvo Vijeća ministara BiH 11 2,86 %
UKUPNO 380 98,7 %

Više