STATISTIKA RADA eKonsultacija

Udio izraz interesa registrovanih korisnika po institucijama u odnosu na ukupan broj registrovanih korisnika


Institucija Broj registriranih korisnika koji su izrazili interes za suradnju za određenu instituciju Procenat registriranih korisnika koji su izrazili interes za suradnju sa određenom institucijom
Agencija za antidoping kontrolu BiH 0 0 %
Agencija za državnu službu BiH 5 4,07 %
Agencija za forenzička ispitivanja i vještačenja 2 1,63 %
Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka 3 2,44 %
Agencija za javne nabavke 7 5,69 %
Agencija za lijekove i medicinska sredstva 5 4,07 %
Agencija za nadzor nad tržištem BiH 2 1,63 %
Agencija za osiguranje u Bosni i Hercegovini 1 0,81 %
Agencija za policijsku podršku 3 2,44 %
Agencija za poštanski saobraćaj / promet Bosne i Hercegovine 6 4,88 %
Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje 3 2,44 %
Agencija za rad i zapošljavanje BiH 1 0,81 %
Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH 4 3,25 %
Agencija za sigurnost hrane 2 1,63 %
Agencija za školovanje i stručno usavršavanje kadrova 2 1,63 %
Agencija za statistiku BiH 3 2,44 %
Agencija za unapređenje stranih investicija u BiH 1 0,81 %
Agencija za zaštitu ličnih podataka u Bosni i Hercegovini 2 1,63 %
Arhiv Bosne i Hercegovine 2 1,63 %
Centar za informiranje i priznavanje dokumenata iz područja/oblasti visokog obrazovanja 3 2,44 %
Centar za uklanjanje mina u BiH (BHMAC) 1 0,81 %
Centralna izborna komisija BiH 1 0,81 %
Direkcija za civilno zrakoplovstvo BiH 3 2,44 %
Direkcija za ekonomsko planiranje BiH 1 0,81 %
Direkcija za evropske integracije BiH 3 2,44 %
Direkcija za koordinaciju policijskih tijela 2 1,63 %
Državna agencija za istrage i zaštitu 2 1,63 %
Državna regulatorna agencija za radijacijsku i nuklearnu sigurnost 2 1,63 %
Fond za povratak 0 0 %
Generalni sekretarijat Vijeća ministara BiH 3 2,44 %
Granična policija BiH 2 1,63 %
Institucija Ombudsmana za zaštitu potrošača u BiH 5 4,07 %
Institut za akreditiranje BiH 0 0 %
Institut za intelektualno vlasništvo 1 0,81 %
Institut za mjeriteljstvo BiH 3 2,44 %
Institut za nestale osobe Bosne i Hercegovine 1 0,81 %
Institut za standardizaciju 2 1,63 %
Izvozno Kreditna Agencija Bosne i Hercegovine „IGA“ 0 0 %
Komisija za koncesije BiH 2 1,63 %
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika 0 0 %
Konkurencijsko vijeće 3 2,44 %
Ministarstvo civilnih poslova BiH 3 2,44 %
Ministarstvo financija i trezora BiH 9 7,32 %
Ministarstvo komunikacija i prometa BiH 30 24,39 %
Ministarstvo obrane BiH 5 4,07 %
Ministarstvo pravde BiH 8 6,5 %
Ministarstvo sigurnosti BiH 9 7,32 %
Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH 9 7,32 %
Ministarstvo vanjskih poslova 6 4,88 %
Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH 2 1,63 %
Odbor državne službe za žalbe 2 1,63 %
Pravobranilastvo BiH 1 0,81 %
Regulatorna agencija za komunikacije BiH 5 4,07 %
Regulatorni odbor željeznica BiH 0 0 %
Služba za poslove sa strancima 2 1,63 %
Služba za zajedničke poslove institucija BiH 3 2,44 %
Uprava BiH za zaštitu zdravlja bilja 1 0,81 %
Uprava za indirektno oporezivanje BiH 9 7,32 %
Ured koordinatora za reformu javne uprave 2 1,63 %
Ured za harmonizacrju i koordinaciju sistema plaćanja u poljoprivredi, ishrani i ruralnom razvoju Bosne i Hercegovine 0 0 %
Ured za razmatranje žalbi BiH 6 4,88 %
Ured za veterinarstvo 2 1,63 %
Ured za zakonodavstvo Vijeća ministara BiH 3 2,44 %
Vijeće za državnu pomoć 2 1,63 %
Žalbeno vijeće pri Vijeću ministara Bosne i Hercegovine 1 0,81 %
Zavod za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera Bosne i Hercegovine 1 0,81 %
UKUPNO 78 63,41 %

Više