Plan konsultacija

Da biste učestvovali u konsultacijama potrebno je da se registrujete kao korisnik i prijavite za konsultacije. Registruj se

Nacrt Programa rada Agencije za poštanski saobraćaj Bosne i Hercegovine za 2019. godinu

Agencija za poštanski saobraćaj / promet Bosne i Hercegovine


Voditelj konsultacija : Veliborka Dubovina
Email: v.dubovina@rap.ba
Telefon: 033/721-640

Svrha

Agencija za poštanski saobraćaj BiH je u skladu sa članom 7. Odluke o godišnjem planiranju rada i načinu praćenja i izvještavanja o radu u institucijama BiH (Službeni glasnik broj 94/14), i članom 3. Uputstva o načinu pripreme godišnjeg pograma rada i izvještaja o radu u institucijama BiH (Službeni glasnik BiH broj 45/15), izradila program rada za 2019. godinu. Cilj godišnjeg programa rada jeste stvaranje osnove za uspješno funkcionisanje sistema praćenja i izvještavanja planskih godišnjih rezultata, odnosno njihovog doprinosa srednjoročnim ciljevima koji su postavljeni u srednjoročnom planu rada institucije. Program rada predstavlja godišnji planski dokument na osnovu kojeg su razrađene aktivnosti i budžet Agencije za 2019. godinu.

Dokumenti
Nacrt Programa rada Agencije za poštanski saobraćaj Bosne i Hercegovine za 2019. godinu