Plan konsultacija

Da biste učestvovali u konsultacijama potrebno je da se registrujete kao korisnik i prijavite za konsultacije. Registruj se

Prijedlog Odluke o imenovanju članova i zamjenika članova nadzornih timova za implementaciju reforme javne uprave u Bosni i Hercegovini

Ured koordinatora za reformu javne uprave


Voditelj konsultacija : Sandra Janjić
Email: sandra.janjic@parco.gov.ba
Telefon: 033/565760

Svrha

Odluka o imenovanju članova i zamjenika članova nadzornih timova za implementaciju reforme javne uprave u Bosni i Hercegovini koji predstavljaju Vijeće ministara Bosne i Hercegovine pripremljena je na osnovu člana VII Zajedničke Platforme o principima i načinu implementacije reforme javne uprave u Bosni i Hercegovini, a u vezi sa zaključkom Vijeća ministara Bosne i Hercegovine sa 22. sjednice održane 16. decembra 2020. godine u cilju imenovanja predstavnika državnih institucija u nadzorne timove za svaku reformsku oblast, te utvrđivanja prava i obaveza članova nadzornih timova u procesu ukupnog nadzora i usmjeravanja reformskih procesa tokom implementacije strateškog dokumenta i pratećeg akcionog plana. Opšti cilj dokumenta je uspostavljanje efikasnog mehanizma implementacije reforme javne uprave u Bosni i Hercegovini, kao i provođenje usvojenih strateških i akcionih dokumenata. Konačni cilj je omogućiti nesmetan nastavak rada strukture za koordinaciju reforme javne uprave i redovne koordinacijske sastanke, te dalje jačanje efikasnosti koordinacije definisanjem prava i obaveza članova nadzornih timova u procesu ukupnog nadzora i usmjeravanja reformskih procesa tokom implementacije.

Dokumenti
Prijedlog Odluke o imenovanju članova i zamjenika članova nadzornih timova za implementaciju reforme javne uprave u Bosni i Hercegovini
Izjava o svrsi
Izjava o svrsi
Izjava o svrsi
Prijedlog Odluke o imenovanju članova i zamjenika članova nadzornih timova za implementaciju reforme javne uprave u Bosni i Hercegovini
Izjava o svrsi