Plan konsultacija

Da biste učestvovali u konsultacijama potrebno je da se registrujete kao korisnik i prijavite za konsultacije. Registruj se

Nacrt Odluke o godišnjem planiranju rada i načinu praćenja i izvještavanja o radu u institucijama BiH

Ministarstvo pravde BiH


Voditelj konsultacija : Toni Šantić
Email: toni.santic@mpr.gov.ba
Telefon: +387 33 721 667

Svrha

Pravni osnov za donošenje ove odluke sadržan je u članu 17. Zakona o Vijeću ministara BiH, a u svezi sa članom 23. i 24. Zakona o ministarstvima i drugim tijelima uprave Bosne i Hercegovine, kojim je propisano da su ministarstva i upravne organizacije dužne za svaku kalendarsku godinu izraditi programe rada koji sadrže aktivnosti prema politikama koje utvrde predsjedatelj i zamjenici predsjedatelja Vijeća ministara sukladno članku 29. Zakona o Vijeću ministara, koji se, uz prethodno pribavljeno mišljenje Ministarstva financija i trezora o financijskom aspektu programa rada, dostavlja na potvrdu Vijeću ministara. Također je povezan i sa članom 6. stav (6) Odluke o postupku srednjoročnog planiranja, praćenja i izvještavanja u institucijama BiH. Cilj Odluke je osigurati pretpostavke i organizirati sistem za operativno planiranje, praćenje i izvještavanje. Svrha pripreme Odluke je urediti postupak operativnog planiranja.

Dokumenti
nacrt Odluke o godišnjem planiranju rada i načinu praćenja i izvještavanja o radu u institucijama Bosne i Hercegovine