Plan konsultacija

Da biste učestvovali u konsultacijama potrebno je da se registrujete kao korisnik i prijavite za konsultacije. Registruj se

Prednacrta Zakona o slobodi pristupa informacijama na razini institucija Bosne i Hercegine

Ministarstvo pravde BiH


Voditelj konsultacija : Martina Gudelj
Email: martina.gudelj@mpr.gov.ba
Telefon:

Svrha

Razlozi za izradu ovog Zakona sadržani su, prije svega u obvezi Bosne i Hercegovine u ispunjavanju međunarodno preuzetih obveza. Naime, potpisivanjem Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Bosne i Hercegovine s druge strane („Službeni glasnik BiH – Međunarodni ugovori“, br. 10/08, 1/17 i 8/17) 16. 06. 2008. BiH je preuzela obvezu usklađivanja svog postojećeg i budućeg zakonodavstva i njegovu propisnu primjenu i provedbu od dana potpisivanja Sporazuma do kraja prijelaznog perioda od šest godina od dana stupanja na snagu. Sporazum je stupio na snagu 01. 06. 2015. te je kraj prijelaznog perioda 01. 06. 2021. U konkretnom slučaju Nacrt zakona se usklađuje sa odredbama Direktive (EU) 2019/1024 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. juna 2019. godine o otvorenim podacima i ponovnoj uporabi dokumenata javnog sektora. Zakon je rađen u suradnji sa Direkcijom za Europske integracije Bosne i Hercegovine. Nadalje, u tekst predloženog propisa ugrađene su i sugestije TAIEX eksperata, čime se zakonodavstvo o slobodi pristupa informacijama na državnoj razini usklađuje sa međunarodnim i europskim standardima. Ističemo da se ovim Zakonom sustavno uređuje materije na razini institucija Bosne i Hercegovine, kako bi se osigurala pravilna primjena Zakona i poštivanje međunarodnih standarda, kao i promocija i zaštita prava na pristup informacijama, te uspostavlja čvrsta pravna struktura sa jasnim administrativnim procedurama, jasnim odredbama koje se odnose na nadzorne mehanizme, te osigurava kvalitetna promocija prava u oblasti slobode pristupa informacijama. Načela na kojima se temelji predloženi Zakon jeste načelo transparentnosti i otvorenosti, slobodnog pristupa informaciji, načelo otvorene vlasti, pravovremenosti, potpunosti i točnosti informacija, načelo jednakosti korisnika, načelo raspolaganja informacijom, načelo međusobnog poštovanja i suradnje, te načelo besplatnog ustupanja informacija. Ovaj Zakon je, u normativno-pravnom smislu usklađen s Jedinstveni pravilima za izradu pravnih propisa u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 11/05, 58/14, 60/14 i 50/17), kojima su uređeni formalni kriteriji za izradu pravnih propisa u skladu s odgovarajućom praksom Europske unije. Predloženim odredbama smo pokušali da slobodu pristupa informacijama propišemo na sveobuhvatan način, koristeći terminologiju na jasan, doslijedan i precizan način. Zakon je rađen u suradnji i uz konsultacije sa predstavnicima Direkcije za Europske integracije, kako bi se gore navedena Direktiva implementirala u zakonodavstvo Bosne i Hercegovine.

Dokumenti
ZAKON O SLOBODI PRISTUPA INFORMACIJAMA NA RAZINI INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE