Broj registrovanih institucija: 66
Uvodna riječ

Poštovani posjetitelji,

Saradnja institucija vlasti sa organizacijama civilnog društva i građanima jedna je od temeljnih vrijednosti demokratskih društava. Funkcionalni dijalog sa predstavnicima civilnog društva i učešće građana u procesu kreiranja i provedbi javnih politika važan je element procesa evropskih integracija. Danas, kada je Bosna i Hercegovina predala aplikaciju za članstvo u Evropsku Uniju, ovi principi imaju još veću važnost.

Poštujući ove principe postavili smo se za cilj da omogućimo zainteresiranoj javnosti, organizacijama civilnog društva i građanima učešće u kreiranje i provedbe javnih politika koje su u nadležnosti institucija BiH, ne samo kroz klasične metode javnih konsultacija, već i putem interneta.

Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine u prethodnim godinama je uložilo znatne napore kako bi unaprijedio sistem transparentnosti, saradnje i otvorenosti prema građanima i organizacijama civilnog društva. Kruna tih napora je web platforma „eKonsultacije“, koja je razvijena uz ekspertnu podršku projekta „Izgradnja kapaciteta institucija vlasti za učestvovanje u dijalogu sa civilnim društvom“ (CBGI) finasiranog od strane Evropske Unije.

Platforma omogućava potpuno i pravovremeno informiranje građana i predstavnika organizacija civilnog društva putem interneta o procesu donošenja određenih pravnih akata, te osigurava pouzdan komunikacijski kanal za njihovo učešće u kreiranju javnih politika. Ideje, sugestije i dodatne informacije prikupljene na ovaj način biće korištene za unapređenju javnih politika koje su u nadležnosti institucija BiH.

Na stranicama pred Vama, imate na raspolaganju savremene alate da na jednostavan način podijelite svoje mišljenje o prijedlozima pravnih propisa koji se donose u institucijama BiH, a koji su u domenu vaših interesa.

Nadamo se će i predstavnici vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine i Republike Srpske prepoznati vrijednost web platforme eKonsultacije, te se uključiti u dijalog sa građanima i predstavnicima civilnog društva. Također se nadamo da će Vas mehanizam, dostupan putem ovog on-line alata, potaknuti da, korištenjem svog znanja i iskustva, direktno učestvujete u kreiranju bolje zajedničke budućnosti.

Pozivamo Vas da iskoriste eKonsultacije i da svojim konstruktivnim prijedlozima i razmjenom mišljenja unaprijedite kvalitetu pravnih propisa koji se donose u institucijama Bosne i Hercegovine.

Stoga Vam, na kraju, želimo dobrodošlicu na web platformu eKonsultacije.

Dr.sc. Josip Grubeša

Ministar pravde Bosne i Hercegovine

*********

Informacije o tome kako učestvovati u radu eKonsultacija možete pogledati u slijedećem video-linku.